Všeobecné obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVKA

1.1 Prevádzkovateľ elektronického predaja zájazdov Slovak Travel Service s.r.o. – portál www.mojadovolenka.eu (ďalej len mojadovolenka.eu) sú predajcami zájazdov cestovných kancelárií na základe zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o sprostredkovaní a podobných zmlúv (ďalej len zastúpené CK). Všetky zastúpené CK sú poistené proti úpadku a fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov.

1.2 Spoločnosť Slovak Travel Service s.r.o., IČO : 47538074 so sídlom vo Vrbovom, M.A. Beňovského 353/19 zapísaná v obchodnom registri Trnava, vložka číslo 33334/T a prevádzkuje dovolenkové portály www.mojadovolenka.eu, www.exploreslovakia.euwww.noclegichorwacja.eu.

1.3 Spoločnosť Slovak Travel Service s.r.o., IČO : 47538074 so sídlom vo Vrbovom, M.A. Beňovského 353/19 zapísaná v obchodnom registri Trnava, vložka číslo 33334/T a prevádzkuje dovolenkové portály www.mojadovolenka.eu, www.exploreslovakia.euwww.noclegichorwacja.eu.

1.4 Mojadovolenka.eu vytvorí na základe prejaveného záujmu klienta nezáväznú rezerváciu služieb (zájazdu) u zastúpenej CK. Mojadovolenka.eu vykoná rezerváciu objendaného zájazdu u zastúpenej CK. Rezervácia je urobená aj bez overenia zákazníka, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti. V prípade že je rezervácia neúspešná, Mojadovolenka.eu kontaktuje klienta buď telefonicky, formou sms alebo emailom. Ak je rezervácia úspešná, klient je kontaktovaný ihneď telefonicky pracovníkom portálu.

1.5 Zmluvný vzťah medzi klientom a obstarávateľom (zastúpená CK) vznikne na základe „Zmluvy o obstaraní zájazdu", súčasťou ktorej sú všeobecné zmluvne podmienky obstarávateľa (zastúpená CK) ako cena zájazdu, platobné podmienky, reklamácie, zodpovednosť za škody, storno na plnenie objednaných služieb, podmienky poistenia, práva a povinnosti zmluvných strán a pod.. Spolu so zmluvou o obstaraní zájazdu sa klient dozvie, s ktorou zastúpenou CK bude zájazd realizovaný. Klient berie na vedomie, že termíny pre platbu zálohy alebo doplatku uvedené všeobecných zmluvných podmienkach obstarávateľa (zastúpená CK) sú pre neho záväzné. V prípade zaplatenia zálohovej platby klientom, sa jej storno riadi podmienkami obstarávateľa (zastúpená CK). Mojadovolenka.eu v tomto vzťahu vystupuje len ako sprostredkovateľ (cestovná agentúra).

1.6 Na všetky ponúkané služby sa vzťahujú Všeobecné zmluvné/obchodné podmienky (ďalej len VOP) tej zastúpenej CK, ktorej služby si klient záväzne objedná a uzavrie na danú službu zmluvu. Mojadovolenka.eu vždy poskytne klientovi úplné znenie VOP zastúpenej CK spolu s návrhom/formulárom zmluvy. VOP zastúpenej CK sa takisto nachádzajú na internetovej stránke www.mojadovolenka.eu pri rezervácií zájazdov.

1.7 Mojadovolenka.eu si vyhradzuje právo po vytvorení objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré možu vzniknúť pri ručnom prepisovaní zájazdu do databázy serveru. Mojadovolenka.eu si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti alebo sú rozporuplné.

1.8 Klient vyhlasuje, že vyplnením a odoslaním záväznej objednávky udeľuje sprostredkovateľovi v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov (mena a priezviska, dátumu narodenia, RČ, adresy, štátnej príslušnosti a pod.). Klient udeľuje svoj súhlas na spracvanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie zájazdu a pre interné potreby spoločnosti Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na uvedene účely udeľuje klient dobrovoľne na dobu neurčitú.

1.9 Mojadovolenka.eu sa zaväzuje doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné k uzavretiu zákazníkovi dohodnutým spôsobom - faxom, poštou, kuriérom, príp. osobne alebo elektronickou formou – Vyplnený návrh na zmluvu musí byť podpísaný klientom.Nezáväznú rezerváciu, ktorú klient vytvoril prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke www.mojadovolenka.eu je potrebné zo strany klienta odvolať mailom, telefonicky alebo písomne – platí len v prípade že zmluva o obstaraní zájazdu nie je ešte podpísaná.

1.10 Mojadovolenka.eu neručí za chyby spôsobené ručným prepisovaním údajov do databázy. Všetky ceny sú len informatívne. Potvrdená celková cena objednávky zastúpenou cestovnou kanceláriou bude klientovi poskytnutá po rezervácii zájazdu.

1.11 Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Zákazníka budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

2. PLATBA

2.1 Cenu služieb, detaily o spôsobe a termíne platby oznámi a dohodne Mojadovolenka.eu s klientom spolu s oznámením o vykonaní nezáväznej rezervácie. Úhradu zálohy alebo ceny za služby je potrebné zo strany klienta vykonať do dohodnutého termínu po podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.

2.2 Pri platbe zájazdov, ktoré sú objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom, jeden kalendárny mesiac pred odjazdom, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.

2.3 Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením , hradí zákazník jednorázovo plnú sumu zájazdu a to vkladom na účet Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu v pobočke príslušnej banky, prípadne bankovým prevodom, ak má klient účet v rovnakej banke ako Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu.

2.4 Objednávka sa považuje za zaplatenú v momente pripísania danej finančnej čiastky na účet Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu – v prípade že klient vyžiada potvrdenie a pripísaní platby na účet – Mojadovolenka.eu klientovi vystaví dostatočný doklad.

2.5 Mojadovolenka.eu neručí za splnenie záväzku zastúpených CK, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy. Mojadovolenka.eu nezodpovedá za škody spôsobené zmenou menového kurzu, časovým nesúladom medzi bankovým prevodmi, resp. za následky oneskorených platieb. V prípade nesplnenia záväzkov zastúpených CK sa reklamácie uplatňujú podľa bodu 6. a 7.

2.6 V prípade platby platobnou kartou – všetky platby môžu byť vykonané až po potvrení rezervácie a podpísaní zmluvu. Platbu kartou klient vykoná na našich internetových stránkach podľa inštrukcií pracovníka Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu.

2.7 Po úhrade je vždy klientovi vystavený doklad o zaplatení.

3. Záväzky strán

Mojadovolenka.eu sa zaväzuje:

sprostredkovať uzavretie zmluvy s takými kritériami služby, ktoré boli dohodnuté s klientom, boli záväzne objednané a v dohodnutej cene.

zabezpečiť doručenie dodatočných informácií a pokynov (najmä pokynov k zájazdu) a dopravných cenín, ak nie sú odovzdávané priamo zastúpenou CK

Klient sa zaväzuje:

poskytnúť úplné a pravdivé údaje o osobe objednávateľa a účastníkoch zájazdu, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy

bezodkladne informovať o zmenách osobných údajov objednávateľa alebo zúčastnených osôb (najmä zmenu mena a priezviska, adresy, telefonického kontaktu, čísla pasu a pod.)

zaplatiť za objednané služby dojednanú cenu v dohodnutom čase

4. CESTOVNÉ DOKLADY

Potrebné doklady (vouchery, letenky, a pod.) obdrží zákazník od Mojadovolenka.eu alebo zastúpenej CK. Závisí od termínu a zemi, v ktorej má zaplatený pobyt. Všetky doklady sú doručené najneskôr týždeň pred odjazdom s výnimkou dokladov (ako napr. letenky), ktoré možu byť odovzdané až na letisku alebo emailom.

5. ZÁJAZDY NA VYŽIADANIE

5.1Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Zákazník pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú.

5.2Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK, resp. spoločnosti Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu. (tj. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí apod.).

5.3 V takomto prípade je Slovak Travel Service s.r.o. – mojadovolenka.eu. oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

5.4V okamžiku úhrady zálohy dochádza medzi spoločnosťou Invia a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy na Zájazd. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Zákazníkovi sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške.

Vždy platia VOP zastúpenej CK.

6. REKLAMÁCIE

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Cestovná Agentúra Slovak Travel Service s r.o. je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia

Reklamačný poriadok

Cestovná agentúra Slovak Travel Service. s r.o. (ďalej len ako "CA") ako autorizovaný predajca cestovných kancelárií, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká. Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA. CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Článok 4 - spôsoby reklamácie Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK.

Článok 5 - obsah reklamácie Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec. Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:

a) číslo cestovnej zmluvy,

b) dátum jej uzatvorenia,

c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená,

d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,

e) čoho sa zákazník domáha,

f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,

g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti zákazníka Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.01.2017 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od vyššie uvedeného dátumu a toto vydanie nahrádza všetky ich predošlé verzie.

7. STORNO PODMIENKY

Na zrušenie záväznej objednávky sa vzťahujú storno poplatky zastúpenej CK v zmysle jej VOP. Zrušenie (Storno) objednávky je vždy potrebné vykonať písomnou formou, čomu môže predchádzať oznámenie elektronickými komunikačnými prostriedkami. Vrátenie uhradenej platby sa vykoná do 7 pracovných dní, po odpočítaní prípadných storno poplatkov bankovým prevodom na účet klienta.

8. ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA SPOROV 

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke Ministerstva hospodárstva: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

DOZORNÝ ORGÁN:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

 

Vo Vrbovom, 01.01.2017